Една седмица до крайния срок за кандидатстване за млади фирми и за предприятия в селски райони

На 7 декември 2018 г. изтича крайния срок за кандидатстване по подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., която ще финансира проекти в сферата на производство на неземеделски продукти, развитието на услугите и занаятите.

Земеделските стопани, микро предприятията и занаятчиите в селските райони могат да кандидатстват за финансова помощ за инвестиции включващи закупуване на земя, сгради и нови машини и оборудване, изграждане или подобряване на недвижимото имущество, нематериални инвестиции, разходи за консултанти, архитекти и други. В рамките на процедурите не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или продукт или към туристически дейности и обекти. Минималната стойност на един проект е определена на 10 000 евро, а максималната инвестиция е 600 000 евро. Размера на безвъзмездната финансова помощ достига до 50%, а разликата до пълния размер на одобрените разходи се осигурява от кандидата.

С финансов ресурс от над 67 млн. лв. по процедурата „Насърчаване на предприемачеството“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. ще се подкрепят проекти на микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г., които са независими и развиват своята икономическа дейност в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. До 10.12.2018 г., 16:30 часа кандидатите могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ от 50 000 лв. до 200 000 лв. за реализиране на пазара на предприемачески идеи (стоки и/или услуги), като финансирането от страна на програмата е до 80%.

Допълнителна информация може да получите в Областния информационен център – Добрич, сградата на община град Добрич, ет. 1 стая, на тел. 058 602758 или на [email protected].