До края на август се кандидатства за застраховане на земеделска продукция

Заявления за кандидатстване по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция ще се приемат до 31 август 2018 г. Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ ”Земеделие” до 28 септември. Срокът за сключване на договорите и изплащането на помощта е до 14 декември 2018 година.

Припомняме, че бюджетът за 2018 г. по схемата беше увеличен със 700 000 лева през юни. Това стана с решение на Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ и общата сума, с която ще се подпомогнат стопаните през тази година нарасна от 1,5 млн. лева на 2,2 млн. лева.

Целта на подпомагането е да се насърчат малките и средни предприятия и земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат селскостопанската си продукция срещу неблагоприятни климатични събития. Помощта се предоставя под формата на заплащане на застрахователни премии на земеделски стопани при застраховане на продукцията. Максималният размер на финансирането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия.

Източник: Агрозона