Наблюдение на домакинските бюджети ще проведе в четири града и пет села в областта НСИ

Провеждането на наблюдение на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства започва в началото на април Националният статистически институт.
Избраните населени места от област Добрич за участие са градовете Добрич, Балчик, Генерал Тошево и Каварна и селата Божурово, Нова Камена, Одринци, Снягово и Телериг.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2018 година. В него ще вземат участие 90 домакинства от област Добрич, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 30 домакинства. Извадката за цялата страната се състои от 3 060 домакинства разделени в три подизвадки от по 1 020 домакинства. В периода април – юни домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Повече информация за методологията на наблюдението, както и резултати от предходни изследвания, могат да се намерят в рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“: http://www.nsi.bg/bg/node/3168.