Българевци с първа стъпка към изграждане на нов курортен комплекс

Четири парцела от землището на селото ще бъдат подложени на процедура за изваждане от „Натура 2000“, за ниско застрояване

Предложението беше внесено на сесия от инициативен комитет „За Туризма на Калиакра“, чрез председателя на ОбС Каварна – Красимир Кръстев.

Идеята е да се създадат условия за развитие на устойчив туризъм в крайбрежното землище на Българево, Каварна, непопадащо в границите на приоритетно природно местообитание за опазване и възстановяване понто-сарматски степи, с цел подобряване на икономическото състояние, инвестиционния климат и демографските показатели на региона, посочват вносителите в докладната.

В съображенията им беше изтъкнато, че Обшият устройствен план на община Каварна ще бъде приет не по-рано от 2022 г., затова кметът на Българево подкрепя инициативния комитет за „ускорено създаване на условия за развитие на туризъм на територията от въпросните масиви, което да предвижда откриването на работни места за местните.“ Съветниците приеха землището, в което попадат 29-ти, 30-ти, 31- ви и 32-ри масиви от кадастралната карта на Българево, в близост до природно-археологически резерват „Калиакра“, да се обособи като територия от регионално и първостепенно значение за общината.

Решението на местния парламент ще бъде изпратено на областния управител, в чиито компетенции е да определи въпросните парцели като обекти с регионално значение или обекти в райони за целенасочена подкрепа от държавата по смисъла на Закона за регионалното развитие, с цел да бъде възможно прилагането на разпоредбите на Закона за устройство на територията или Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.