Отбелязваме Международния ден за информираност относно заекването

Днес е Международният ден за информираност относно заекването, на който обръщаме внимание на усилията на общността на хората, които заекват, техните близки, говорните и други терапевти, да променят обществените нагласи относно заекването и да намалят негативните представи и дискриминацията, с които хората, които заекват, се сблъскват, съобщават от Сдружението за инициативи по заекването.

Заекването е разстройство на речта, което засяга 1% от световното население, като 20% от децата преминават през такъв етап в развитието си и при тях съществува сериозен риск от развитие на хронично заекване в зряла възраст.

Изследванията и информираността относно заекването все още не са на достатъчно високо ниво, а неразбирането на проблема и дискриминацията и спрямо децата, и спрямо възрастните, които заекват, могат да доведат до социална изолация, негативно отношение и липса на достъп до образование и до пазара на труда.

По случай 22 октомври от Сдружението за инициативи по заекването припомнят правата и задълженията на хората, които заекват. Списъкът е изграден въз основа на такъв, съставен по време на 17-ата среща на американската Национална асоциация на заекващите в Чикаго, Илинойс, и допълнен на Третия световен конгрес на Международната асоциация за гладка реч в Ниборг, Дания.

Заекващите имат следните права:

Правото да заекват или да говорят гладко до степента, в която са способни или която си изберат.

Правото да общуват и да бъдат изслушвани независимо от степента на заекването си.

Правото към тях да се отнасят с уважение и да се зачита достойнството им от другите хора, групи, институции и медиите, независимо от степента на заекването.

Правото да се възползват от всички права, указани със закони или наредби, които важат и за гражданите, които не заекват.

Правото да бъдат информирани за терапевтични програми, включително за оценките за възможност за успех, провал или повторно появяване на проблема.

Правото да отстраняват несправедливостите при установена неспособност да се провежда терапия съгласно закона.

Правото да получават терапия, отговаряща на специфичните им нужди, от професионалисти, обучени да терапевтират заекване и свързаните с него проблеми.

Правото да избират и да участват в терапия, да избират да не се подлагат на терапия или да сменят терапията или терапевта без неудобство.

Заекващите имат следните задължения:

Задължението да разбират, че слушателите или участниците в разговора може да не са информирани за заекването и неговите последици или може да имат различна гледна точка относно заекването.

Задължението да различават онези реакции на слушателите или участниците в разговора, които са резултат от липса на информираност или познания (изненада или коментар), от реакции, които са резултат от липса на уважение (присмех, дискриминация).

Задължението да информират слушателите или участниците в разговора, ако им е необходимо повече време, за да се изкажат.

Задължението да подпомагат, когато е възможно, публичното обучение за заекването и неговите последици, особености и слабости.

Задължението да възприемат и да се отнасят с хората, които имат различия или проблеми, с уважение и да зачитат достойнството им.

Източник: news.bg