Заявления за еднократна помощ за ученици, записани в първи клас се подават до 15 октомври в Дирекция „Социално подпомагане”

SONY DSC

Дирекция „Социално подпомагане”- Каварна, уведомява гражданите,че право на еднократната помощ за ученици имат семейства, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище. Децата трябва да живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Средно месечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на заявление-декларацията да е по-нисък или равен на 450 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Заявления- декларации се подават в Дирекция „Социално подпомагане” – Каварна по настоящ адрес до 15 октомври 2018г. , след записване на детето в първи клас на текущата учебна година 2018/2019 г. Размерът на тази помощ е 250 лева.

Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, се предоставя само веднъж за целия период на обучение при първоначалното записване на детето в първи клас.
Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му
състояние.

Към заявлението декларация се прилагат следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението- декларация;
2. Удостоверение, че детето (децата) е записано за първи път в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
3. Удостоверение за раждане на детето (за справка);
4. Лична карта (за справка)
5. Медицински протокол на ЛЛК – в случаите по ал.3;
6. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите
по чл.10а, ал.4,т.1 от Закона за семейни помощи за деца) за справка.