Започнаха проверки за регистрация на домашните кучета в общината

В изпълнение на заповед на кмета на община Каварна от 12.06.2020 г. служители на отдел „Екология и зелена система“ стартираха извършването на проверки​ във всички населени места на територията на община Каварна относно спазване на изискванията на Наредбата за притежаване, регистриране и отглеждане на кучета на територията на общината в частта ѝ, регламентираща условията и реда за регистрация на домашни кучета.

При установяване на нерегистрирано куче, на собственика му се дава предписание в 7–дневен срок да извърши ветеринарномедицинска и административна регистрация на своя любимец. При неизпълнение на предписанието в срок, на лицето се налага административно наказание – глоба в размер на 50 лв.

На 30 юни, на редовно заседание на Общински съвет – Каварна, предстои да бъде разгледана докладна записка от кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева​ относно осигуряване на финансов стимул в размер на 100 лева за всеки гражданин, желаещ да осинови​ безстопанствено куче.