„Крайморска Добруджа” и „Девненски хълмове” ще са новите защитени зони

Заповеди за обявяването на защитени зони „Крайморска Добруджа” и „Девненски хълмове” е изготвило Министерство на околната среда и водите.

Този месец тече обществено обсъждане на проектозаповедите във връзка с планираните забрани и ограничения на дейности съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие.

В бъдещата защитена зона „Крайморска Добруджа“ предмет на опазване са Понто-сарматски степи, субконтинентални храстови съобщества, неблагоустроени пещери, Панонски гори и други, които са местообитания на бозайници, земноводни, влечуги, безгръбначни и растения. В границите на зоната се забранява промяна начина на трайно ползване; търсене и проучване на полезни изкопаеми и всякакво строителство, освен ако има започната процедура за предоставяне на разрешение; унищожаване на определени храсти; а също и промяна на ландшафта, както и паша в горски територии.

Препоръчва се възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност.

Защитената зона е разположена в землищата на селата Гурково, Дропла, Кремена, Тригорци в община Балчик. В община Каварна засяга селата Видно, Вранино, Иречек, Камен бряг, Крупен,  Нейково, Поручик Чунчево, Септемврийци, Челопечене, а в Шабленско – град Шабла, с. Божаново, с. Ваклино, с. Горун, с. Твърдица. „Крайморска Добруджа“ навлиза в община Генерал Тошево – това са селата Александър Стамболийски, с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево, с. Великово, с. Горица, с. Калина, с. Малина, с. Петлешково, с. Преселенци, с. Рогозина, с. Сираково, с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино.

Другата зона, която екоминистерството обявява, е защитена зона BG0000635 „Девненски хълмове”, разположена в землищата на гр. Девня, с. Падина, с. Кипра, община Девня, с. Чернево, община Суворово, област Варна.

Пълният текст на проекта на заповедите е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите  и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4). В едномесечен срок от публикуването на 31 октомври 2018 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените режими.

Източник: БНР