В община Каварна се проведе обществено обсъждане на проект Областен план за развитие на горските територии

Във връзка с разработването на Областен план за развитието на горските територии(ОПРГТ) за област Добрич в Община Каварна се проведе обществено обсъждане на проекта.

Областният план за развитие на горските територии в обхвата на област Добрич е дългосрочен документ за стратегическо планиране на горското и ловно стопанство и за целите на устойчивото регионално развитие. Обект на областния план са всички категории горски територии в областта независимо от тяхната собственост. Разработен е въз основа на актуализирани данни от инвентаризациите и горскостопанските планове за съответните териториални поделения на държавните предприятия.

С областния план за развитие на горските територии се определят целите на управление на горското и ловно стопанство, на общинско и областно ниво, основните задачи и приоритети за устойчиво интегрирано развитие при отчитане на специфичните характеристики и потенциала на областта.
Общественото обсъждане се организира от Регионална дирекция по горите- Варна, със съдействието на общинска администрация Каварна и в изпълнение на плана „Географика“ ООД.

В презентацията участие взеха проф. М. Гроздева, доц. Б. Борисова и Ана Димитрова от „Географика“ ООД, инж. С. Саров от Североизточно държавно предприятие-Шумен, инж. З. Дейкова от Регионална дирекция по горите и инж. Веселин Иванов- Ловно стопанство Балчик.