Създават екипи, които ще връщат децата в училище

Областният управител Красимир Кирилов изпрати писма до кметовете на общини за сформиране на екипи за обхващане и включване на деца и ученици в образователната система, съобщиха от Областна администрация.

Писмото е във връзка с Постановление №100 за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. До 25 юли трябва да посочат представители за включване в екипите.

В резултат на работата до момента по изпълнение на ангажиментите по Постановление № 100 общините на територията на област Добрич са определили районите, в които има деца и ученици, необхванати от образователната система, както и такива в риск от отпадане от училище и детска градина. В община Балчик районите са 6 района, в Генерал Тошево – 5, Добрич – 3, Община Добричка – 4, Каварна – 3, Крушари – 3, Тервел – 10 и Шабла – 2 района.

Във връзка с изпълнение на дейностите, утре – 18 юли 2018 г., в „Гранитна зала“ в Министерски съвет ще се проведе национална среща за координиране на дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст с Координационното звено под ръководството на заместник министър-председателя Томислав Дончев и с участието на министър-председателя Бойко Борисов. Участие в националната среща ще вземат заместник областният управител на Добрич Живко Желязков и главен експерт „Етнически, демографски проблеми, трудова заетост, социални дейности и образование“ Кемал Асан.

Екипите за обхват включват представители на регионалните управления на образованието, на съответните институции в системата на предучилищното и училищното образование от района им на обхват, на съответната община, на съответната дирекция „Социално подпомагане“ и на съответната областна дирекция/ районно управление на Министерството на вътрешните работи. Според спецификата на дейността и изпълняваните дейности в екипите за обхват се включват и служители на дирекции „Бюро по труда“ или филиали в съответното населено място, на Детска педагогическа стая, представители на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, на регионалните здравни инспекции, кметове и кметски наместници на малки селища и представители на други институции.