Рибарите от Каварна могат да кандидатстват по 2 мерки за финансиране на програмата за морско дело до март

SONY DSC
През първото тримесечие на 2019 година се предвижда да бъде отворен прием за 3 мерки, които се финансират по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съобщават от Местната инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла – Каварна – Балчик.

По Мярка 1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури” допустими получатели са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Финансовата помощ е 50 % , като минималният размер на общо допустимите разходи по проект е 20 000 лева, а максималният – 195 500 лева.

По Мярка 1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” допустимите бенефициенти са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, които имат регистрация съгласно Закона за рибарство и аквакултури и осъществяват основна стопанска дейност в сектор рибарство и/или аквакултури. Минималният размер на общо допустимите разходи по проект е 10 000 лева. Максимален размер на безвъзмездната помощ по проект – 100 000 лева. Финансовата помощ е в размер до 50 % от общите допустими разходи, но не повече от 100 000 лева.

Следващата мярка е 2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията”. Тук допустимите получатели са Община Каварна и юридически лица с нестопанска цел, които могат да кандидатстват за проекти, свързани със социалната, спортната дейност и културния живот, и читалища. Минималният размер на общо допустимите разходи по проекта е 20 000 лева, а максимумът – 391 160 лева. Финансовата помощ е в размер на 100% за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

През второто тримесечие на 2019 г. се очаква де бъде отворен прием по Мярка 1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”, Мярка 1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” и Мярка 2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия“.

Срокът за подаване на проектни предложения е 90 дни от датата на обявяване на съответната процедурата. Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път в Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН) на адрес http://eumis2020.government.bg, чрез подаване на формуляр за кандидатстване.