Рибари от Каварна, Шабла и Балчик се запознаха с възможностите за европейско финансиране

Експертите от Областния информационен център – Добрич, в партньорство с Местната инициативна рибарска група „Шабла-Балчик-Каварна“ (МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“), проведоха информационна среща насочена към рибарската общност в комплекс „Тузлата“ в Белия град.

Близо 30 рибари, представители на рибарски сдружения, собственици на риболовни кораби, граждани и медии се запознаха с възможностите за европейско финансиране.

Геновева Друмева, управител на центъра представи актуалните и предстоящи мерки по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. През първото тримесечие на 2020 г. ще стартират мерките 1.1. „Диверсификация и нови форми на доход“ и 1.2. „Здраве и безопасност“. По мярка 1.1. ще може да се кандидатства за развиване на допълващи дейности свързани с рибарството, включително инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, образователни дейности и други. Допустими кандидати са физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, развиващи дейност в сектор „Рибарство“. Финансирането е в размер от 3 000 лв. до 146 687 лв., а максималния процент на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е 50 %.

По мярка 1.2. „Здраве и безопасност“, физически лица и собственици на риболовни кораби, регистрирани по Търговския закон(ТЗ) или Закона за кооперациите(ЗК), могат да получат финансиране до 10 000 лв., с до 100% БФП за инвестиции на борда или в индивидуално оборудване за подобряване на здравните условия, хигиената и безопасността и условията на работа, при условие, че посочените инвестиции надхвърлят изискванията съгласно правото на Съюза или националното право.

През второто тримесечие на тази година ще стартира прием на проекти предложения по мярка 2.5. „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“. Тя ще подпомага дейности за развитие на аквакултури, съвместими с конкретните потребности на околната среда и подлежащи на специфични изисквания за управление в резултат от определянето на зоните по „Натура 2000“, пряко свързани с опазването на водните животни извън естествената им среда в рамките на програми за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. Допустими за финансиране ще са и операции, свързани с аквакултури, включително опазването и подобряването на околната среда и на биологичното разнообразие и управлението на ландшафта и традиционните характеристики на зоните с аквакултури. Максимален процент на съфинансиране е от 50% до 100%.

По мярка 2.4. „Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури ще могат да кандидатстват физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ или ЗК, развиващи дейност в сектор „Аквакултура”. Мярката ще финансира дейности, свързани с преминаването от традиционните производствени методи в областта на аквакултурите към биологични аквакултури и дейности свързани с участие в схемите на Съюза по управление на околната среда и одитиране. Съфинансиране е от 50% и може да достигне до 100%. Приема е планиран да започне през третото тримесечие на 2020 г.

Одобрената индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ беше представена от изпълнителния директор Нелко Йорданов. Общо четири мерки ще повишат конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, ще финансират изграждането на нови и модернизация на съществуващи и предприятия, ще насърчат развитието на допълващи дейности в областта на риболова и подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите. Проектни предложения ще могат да подават еднолични търговци и юридически лица в секторите рибарство и/или аквакултури, рибари и собственици на риболовни кораби от общините Шабла, Каварна и Балчик. По мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“ общини, юридически лица с нестопанска цел, свързани със социалната и спортна дейност и културен живот и читалища ще могат да получат финансиране на проекти за създаване, подобряване или разширяване на дребна по мащаб публична инфраструктура, свързана с рибарската общност.

По време на срещата бяха обсъдени различни идеи за развитие на риболова в района, възможността за закупуване и изграждане на съоръжения и оборудване с европейски средства, допустими дейности и разходи, както и начина на подаване на проектно предложение и оценка.