Промени в нормативни актове ограничават емисиите от горивни инсталации

Правителството прие наредба, с която се транспонира основна част от изискванията на директива за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации. С промените се намаляват рисковете за здравето на човека и околната среда от емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах. Това ще доведе до намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид и азотни оксиди, съгласно Националната програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух.

Изменя се също Тарифата за таксите, събирани в системата на Министерството на околната среда и водите и се въвеждат нови за регистриране на средни горивни инсталации.

Променя се и Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, с което се постига съответствие с европейското законодателство.

С изменение в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, се въвежда нов срок за докладване пред ЕК, което е във връзка с изискванията на европейска директива.

Снимка: Дневник