Приеха годишен план за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каварна

SONY DSC

На провело се днес заседание на ОбС – Каварна бе приет годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каварна.

Той е разработен съгласно Закона за предучилищното и училищно образование и включва 6 стратегически цели. Първата е Осигуряване на среда за социално приобщаване и качествено образование, в която детето е прието, ценено и има възможност да развива своите способности. Тук са включени дейности като осигуряване на условия и ресурси за развитие на интересите, способностите и изявата на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, подпомагане на кариерното ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и други.

Сред другите цели са Осигуряване на необходими специалисти и повишаване на педагогическите компетенции на педагозите за посрещане на потребностите на децата и учениците за успешно и пълноценно приобщаване в училищната общност, Организация и съдържателно развитие на институциите в системата на предучилищното  и училищното образование за ефективно изпълнение на разпоредбите в нормативните документи за приобщаващо образование, Достъпност на общата и специализираната среда за децата и учениците чрез подобряване на материалните условия в детските градини и училища. Тук са включени дейности като изграждане на съоръжения за достъпност на входовете на учебните