Правителството прие облекчен механизъм за предоставяне на заеми по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство

SONY DSC

Министерският съвет прие Постановление за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините.

Те са за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

С приемането на Постановлението, се очаква да се осигури за общините – бенефициенти по ПМДР, необходимите средства за осигуряване на междинните и окончателни плащания към изпълнителите. Финансовото подпомагане ще бъде насочено към проекти, с реално извършени и допустими дейности, чрез които ще се осигурят постигането на целите по Програмата.