Общинският съвет в Каварна ще заседава утре

SONY DSC

Четиридесет и шесто редовно заседание на Общинския съвет – Каварна, ще се проведе утре, на 6 март, от 14:00 часа в залата на Общината.

В проекта за дневен ред са включени 2 точки.

Общинските съветници на Каварна ще трябва дадат соя вот за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Възстановителни дейности на приоритетно природно местообитание 62СО* „Понто –сарматски степи“ в района на Калиакра”.

В рамките на заседанието е включена и докладна записка,относно упълномощаване на кмета на община Каварна Нина Ставрева за издаване на Запис  на заповед в полза на ДФ „Земеделие” за обезпечаване на 100 % от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху авансовото плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Каварна” сключен между Община Каварна и ДФ „Земеделие”.