Общинският съвет в Каварна ще заседава утре

SONY DSC
Деветнадесето редовно заседание на Общинския съвет в Каварна, ще се проведе утре, от 14:00 часа в залата на местната администрация.

В проекта за дневен ред са включени 25 точки.

Общинските съветници трябва да дадат съгласието си за относно приемане на нова Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Каварна, с период на действие 2020-2024г.

В дневния ред е включена докладна записка относно Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост и включване на крайбрежните землищни масиви №29, 30, 31, и 32 по КККР на с Българево, общ Каварна в обхвата на приоритетните зони за въздействие в проекта за ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАВАРНА за периода 2021-2027г.

Общинските съветници ще дадат съгласието си за създаване и избор на членове на временна комисия за изработване проект на правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

В дневния ред са включени още докладни записки относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище „Никола Йонков Вапцаров-1954“ с. Септемврийци, общ Каварна, одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.08.2020 г. до 31.10.2020 г. и оправка на допусната техническа грешка в текстовата част на т.2 на Решение №169 по Протокол 17 от 29.09.2020г. на ОС Каварна за Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

С оглед обявената Епидемична обстановка и заповедта на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата при провеждане на заседанието трябва да бъде до 30 души, при спазване на дистанцията от 1.5м и задължително носене на защитни маски за лице.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.