Общинският съвет в Каварна ще заседава на 11 декември

SONY DSC

Четиридесет и първото заседание на Общинския съвет – Каварна, ще се състои на 11 декември 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния проект за дневен ред:

Докладна записка вх. № 458 относно преразглеждане
на решение № 541 по Протокол № 40 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.11.2018 г. Съдържанието на Решение № 541 е следното: На основание чл. 21, ал.
2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Каварна: Приема правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник, съдържащ се в в Приложение №1, неразделна част от настоящето решение.