Общинският съвет в Каварна ще заседава днес

SONY DSC

Шесто редовно заседание на Общинския съвет в Каварна, ще се проведе днес, от 14:00 часа в залата на местната администрация.

В проекта за дневен ред са включени 21 точки.

Общинските съветници трябва да дадат съгласието си за провеждане на конкурс за управители на МБАЛ – Каварна и Медицинския център в града.

В рамките на заседанието ще бъде разгледан отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г. и ще бъде представен доклад от временната комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Каварна.

В дневния ред е включена докладна записка относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 година и приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.

Общинските съветници ще гласуват за определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им.

В проекта за дневен ред са включени още докладни записки относно приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища за 2020 година, приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Каварна,  одобряване на общата численост и структура на общинска администрация Каварна и приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.