Общинските съветници на Каварна се събират на заседание днес

Снимката е илюстративна
Тринадесетото заседание на Общинския съвет в Каварна ще се проведе днес, от 14:00 часа в залата на местната администрация.

 В проекта за дневен ред са включени 8 точки.

Общинските съветници трябва да дадат съгласието си за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ в размер на 15 000 лв. от бюджета на общината на „Каварна” ЕООД – еднолично търговско дружество – нейна собственост  и избор на управител на дружеството за срок до провеждане на конкурс за управител и вписването му в търговския регистър.

В рамките на заседанието ще бъде разгледан отчет за дейността на ОП „Чиракман” за 2019 г., окончателен одитен доклад на „Каварна” ЕООД и годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава части от капитала за 2019 г.

Ще бъде представена и информация от д-р Християн Петров Зафиров – управител на Многопрофилна болница за активно лечение – Каварна.

В дневния ред са включени още докладни записки относно  освобождаване на категория лица изцяло или частично от заплащане на отделни наеми и отмяна на решение № 611 по Протокол № 51 от заседание на Общинския съвет, проведено на 05.06.2019 г. в част II.

С оглед обявената Епидемична обстановка за периода 14 май – 14 юни, с основна цел – избягване присъствието на голям брой хора на едно място, заседанието е неприсъствено за граждани.