Община Kаварна – първенец в областта по сключени Договори за европейско финансиране през 2019 година

SONY DSC

Областният информационен център – Добрич представи напредъка по Оперативните програми и обновения публичен модел на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

На срещата присъстваха представители на местните медии, партниращи организации, държавни и общински експерти. В рамките на събитието беше представен размерътна европейските инвестиции на национално и областно ниво. Геновева Друмева – управител на Центъра представи анализирани данните от изпълнението на програмния период 2014-2020 г. От 2014 г. до сега по Оперативните програми 2014-2020 г.

България е договорила близо 22 млрд. лв., за обезпечаване изпълнението на 13 323 договора. Данните показват, че България е на средно европейско ниво на договаряне на евросредства или 75%. В Североизточния район на планиране, Област Добрич продължава да бъде на второ място, след Област Варна по договорени средства по Оперативните програми за периода 2014 – 2019 г. и на трето по брой договорени проекти след Варна и Шумен. От началото на 2014 г. в областта са подписани 120 договора за 209 499 686,87, като от тях 79,65% са безвъзмездна финансова помощ. Към 7 декември 2019 г. в процес на изпълнение са 64 договора за близо 190 млн. лв., като само през 2019 г. са стартирали 19 проекта за 10 748 033,59 лв.

Колко са сключените договори за 2019 и за какви суми? През 2019 година продължава сключването на договорите по оперативните програми, по програмата за „Развитие на селските райони” и по програмата за „Морско дело и рибарство”. По оперативните програми сключените договори са 19, за над 10 млн. лв., а по програмата за „Развитие на селските райони” са 27 договора, за 15 млн. лв. или общо за този период- 2019 са 46 договора за 262 млн. лв. Бих казала, че са активни абсолютно всички общини от област Добрич, но най-добре се представя община Каварна, тя например е с най-голям брой сключени договори, шест за 2019-та, за близо 4 млн. лв. Генерал Тошево също се възползва максимално от предоставената възможност за финансиране с европейски средства, за обновяване на сградите си, за енергийна ефективност и социални услуги. Община Добрич естествено и тя има сключени договори и община Добричка за близо над 2 млн. лв., които също е договорила през 2019 г.

Общините, освен за инфраструктура, за какво друго кандидатстват? Общините имат възможност и кандидатстват, и за развитие на нови социални услуги, и за допълване на своите предоставяни услуги. Патронажна грижа беше една от услугите, за която имаха възможност да кандидатстват през 2019-та година. Всички общини се възползваха, мисля че само община Тервел или не е подала проект, или не е бил одобрен на този етап, но тази процедура предстои повторно отваряне, така че абсолютно всички общини в областта ще имат възможност да предоставят тази грижа, а другото за което кандидатстват е знаете болната тема – инфраструктурата. Там където община град Добрич е допустима по приоритетна ос 1 на „Региони в растеж” е подала за максимума от инвестиционната програма, доколкото имам информация. Община Генерал Тошево по приоритетна ос 2 по същата програма се е възползвала максимално при всички обявени процедури. Програмата за „Развитие на селските райони” е другата програма по която общините могат да инвестират в своята инфраструктура. До сега има сключени девет договора, за 2019- та, но предстои едно по- интензивно договаряне през 2020 година, тъй като програмата наистина полага всички усилия да компенсира забавянето си.

Частният сектор за какво най-често кандидатства? Частният сектор кандидатства съгласно обявените процедури. Всички процедури там са на конкурентен подбор, изискванията са доста бих казала и наистина сурови за някои от кандидатите. Основното за което имаме проекти в област Добрич е за енергийна ефективност, за ресурсна ефективност, за намаляване на разхода на енергия и за намаляване на отпадъците при производството, както и за обучения на кадрите си, за задържане на работа или разкриване на нови места. За съжаление бизнесът не е дал максимума от себе си, на едно от последните места сме в област Добрич по договорени проекти по програмата за „Иновации и конкурентноспособност”. Най-много одобрени проекти има по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 – 43 за 12 231 785,11 лв. От тях 21 проекта се изпълняват за подобряване на условията на труд, обучения и разкриване на нови работни места за безработни, неактивни и уязвими лица, предоставяне на социални и здравни услуги на деца до 7 г., хора с увреждания и лица над 65 г. в затруднение в самообслужването и социално-образователна интеграция на маргинализираните групи. По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност “ 2014-2020 г. от бизнеса са подписали 23 договора за малко над 18 млн. лв. за внедряване на иновации, подобряване на производствения и управленски капацитет и повишаване на енергийната и ресурсна ефективност. Общините град Добрич и Генерал Тошево, като бенефициенти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са договорили 26 037 723,65 за обезпечаването на 14 проекта за реконструиране, обновяване и модернизация на образователна инфраструктура, предоставяне на социални услуги; създаване на привлекателна градска среда и енергийно обновяване на жилищни сгради. Общо 7 проекта за социално включване, образователна и професионална интеграция на малцинствените групи са финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигент растеж“ 2014- 2020 г. на стойност 2 592 458,21 лв. Най-много стартирали проекти през 2019 г. са по Програмата за морско дело и рибарство 2014- 2020 г., а именно 9 проекта за близо 6 млн. лв. Така програмата е финансирала изпълнение на общо 16 проекта за изграждане и модернизиране на ферми за аквакултури, информационни кампании и преустановяване на риболовни дейности на кораби. Съгласно системата за електронни услуги на ДФ „Земеделие“, Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е подкрепила изпълнението на 143 договора за малко над 79 млн. лв., като само през 2019 г. финансиране са получили 27 проекта за 15,5 млн. лв. Екипът на ОИЦ-Добрич ще изпрати една изключително успешна година, през която 900 потенциални бенефициенти са присъствали на 31 информационни събития и близо 600 души са получили експертна информация за възможностите за финансиране от ЕСИФ. За едно година последователите на Центъра във Facebook са се увеличили с близо 300 души или 1445, което показва, че ОИЦ-Добрич се е утвърдил като добър източник на информация за европейските възможности.