Новоизградено аквакултурно стопанство в Каварна ще закупи с европейски средства специализирани машини за обработка на миди

Одобрения проект е на обща стойност 160 770 лв., от които 75 561 лв. са безвъзмездни средства, осигурени от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“.

Фирмата е приключила проект по процедура BG14MFOP001-2.008 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ по ПМДР 2014-2020 г., по който предприемачът е инсталирал 32 бр. „дълги линии“ за отглеждане на черноморска мида в акваторията на Черно море, край гр. Каварна. Сега, с одобрената финансова помощ от МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ ще бъде закупено и необходимото специализирано оборудване за мидената ферма. Планираните инвестиции включват машина за почистване на миди, наклонен редлер и пълначна машина. Ще бъдат разработени и внедрени системи за контрол на качеството на храните и управление на околната среда, както и вътрешни правила за безопасни условия на труд. Предвидено е да се разкрият 3 работни места на етап мониторинг и изпълнение. За административното обслужване на проекта и мидената ферма ще се закупи и компютърна конфигурация с принтер. Дейностите трябва да приключат до декември тази година.

Проектът е одобрен по мярка 1.1.1 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, чийто прием ще бъде отворен отново през второто тримесечие на 2022 г. Нейната цел е насърчаване конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектор аквакултури, повишаване на доходите и създаване на заетост.