Кметът на община Каварна издаде заповед с противоепидемични мерки във връзка с обявената извънредна обстановка

SONY DSC

Кметът на община Каварна Елена Балтаджиева издаде заповед, с която се въвеждат конкретни противоепидемични мерки за периода от 14 май до 14 юни във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната.

С настоящата заповед се отменя приемния ден на кмета. Във всички обществени сгради на територията на община Каварна да продължава установения пропусквателен режим, като не се допускат служители и граждани с грипоподобни симптоми, с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и др.).

Във всички центрове за административно обслужване на институциите да се предвидят три прекъсвания по 15 мин. за дезинфекция и проветряване. Дезинфекцията да се извършва съгласно алгоритъм, посочен в Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Всички работодатели и органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обект с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги за гражданите (и чиято дейност не е преустановена за периода на обявената извънредна обстановка) да извършат инструктаж на персонала си за правилна хигиена на ръцете, да осигурят в обществените сгради сапун, вода и дезинфектант, лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работата и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

Всички лица, когато се намират в закрити обществени места (обществен транспорт, търговски или културни обекти, администрации, молитвени храмове и др.) са длъжни да имат поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата ( в това число кърпа, шал, шлем и др.).

Всички лица, които се намират на открити обществени места ( в т. ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват противоепидемичната мярка на физическа дистанция от най-малко 1,5 м разстояние между лица, които не са от едно семейство (домакинство).

Забраняват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници, които имат закрити търговски площи.

Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

Не се разрешава провеждането на масови спортни мероприятия на открити и закрити места. Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участници без състезателен характер, без публика и само на открити места при спазване на противоепидемичните мерки и без да се допуска използването на бани и съблекални.

Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито (в т.ч. тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др.) при спазване на всички противоепидемични мерки.

Позволени са посещенията на Историческия музей, Художествената галерия, библиотеките и киното. Мероприятията да се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет без да се използват климатични инсталации.

Забранени са посещенията на външни лица/свиждания в Многопрофилната болница за активно лечение – Каварна и Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост.

Остава и часовия диапазон от 8:30 до 10:30 часа всеки ден, в който само лицата над 60 години могат да посещават хранителни магазини и аптеки.

На общинския пазар следва да се спазват указанията за осигуряване функционирането му, съгласно изискванията. Всички участници във веригата от продавач до купувач да съблюдават санитарно-хигиенните изисквания, да спазват лична хигиена и дезинфекция, да се движат с маски, ръкавици с цел предпазване на храните от вторично замърсяване. Движението на потребителите да се осъществява еднопосочно като се спазва наличната маркировка в съответствие с утвърдената схема.

Мерките от настоящата  заповед влизат в сила от 14 май и са валидни до края на обявената извънредна епидемична обстановка до 14 юни 2020 г.