Кметът на община Каварна издаде заповед с временни противоепидемични мерки

ЗАПОВЕД

№ 966/ 27.10.2020 г.

Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към т. 1, буква „а“ от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете съгласно посоченото в Приложение № 2 т. 1, буква „а“ от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.);

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

2. Всички работодатели и органи по назначаване осигуряват защитни маски за лице за работници и служители, които изпълняват служебните си задължения на открито при невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

3. Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени.

4. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

5. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

6. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. 1 – 5, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;

г) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

7. На общинския пазар да се спазват указанията от т. 6 за осигуряване функционирането му. Всички участници във веригата от продавач до купувач да съблюдават санитарно-хигиенните изисквания да спазват лична хигиена и дезинфекция, да са с маски за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), ползват ръкавици с цел предпазване на храните от вторично замърсяване. Движението на потребителите да се осъществява еднопосочно като се спазва наличната маркировка в съответствие с утвърдената схема.

8. Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.

9. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики,  административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, търговски обекти, църкви, храмове, музеи и др. са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към т. 7 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

10. Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към т. 8 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

11. Изключение от задължението по т. 9 и 10 се допуска за:

а) клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;

б) спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност;

в) участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

г) участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

д) децата до 6-годишна възраст.

12. По смисъла на т. 9 и 10 „обществени“ са местата, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване.

13. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места.

14. Забранявам провеждането на организирани обществени мероприятия на закрито за срок до 15.11.2020 г.

15. Да се ограничи броя на лицата, участващи в групови празненства на закрито (в т.ч сватби, кръщенета и други) до 30 лица, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и съгласно противоепидемичните мерки, разпоредени в Заповед РД-01-609 от 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, за срок до 15.11.2020 г.

II. Противоепидемичните мерки по т. I, 1-5 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер.

1. Лицата по т. II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.

2. Ръководителите на ведомства и администрации съгласно функционалната си компетентност дават указания за прилагането на въведените с тази заповед противоепидемични мерки в контролираните от тях обекти и дейности и създават организация за изпълнението и контрола им.

III. Отменям моя Заповед № 960 от 22.10.2020 г.

IV. Настоящата заповед влиза в сила от 28.10.2020 г.

Заповедта да се доведе  до знанието на всички граждани чрез средствата за масово осведомяване и интернет страницата на общината за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на разпоредените мерки възлагам на териториалните органи на Министерство на вътрешните работи.