График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през март

SONY DSC

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 76 относно даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Възстановителни дейности на приоритетно природно местообитание 62СО* „Понто –сарматски степи“ в района на Калиакра”.

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 76 относно даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Възстановителни дейности на приоритетно природно местообитание 62СО* „Понто –сарматски степи“ в района на Калиакра”.

2. Докладна записка вх. № 89 относно упълномощаване на кмета на община Каварна Нина Ставрева за издаване на Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” за обезпечаване на 100 % от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху авансовото плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 08/07/2/0/00595 от 22.12.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА” сключен между Община Каварна и ДФ „Земеделие”.

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 76 относно даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Възстановителни дейности на приоритетно природно местообитание 62СО* „Понто –сарматски степи“ в района на Калиакра”.

2. Докладна записка вх. № 89 относно упълномощаване на кмета на община Каварна Нина Ставрева за издаване на Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” за обезпечаване на 100 % от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху авансовото плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 08/07/2/0/00595 от 22.12.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА” сключен между Община Каварна и ДФ „Земеделие”.