Гласуват бюджета на Община Каварна за 2019-а на първото за годината заседание на ОбС

SONY DSC

Заседанието на Общинския съвет на Каварна ще се проведе на 31 януари, от 14:00 часа в залата на общината, като в проекта за дневен ред са включени 14 точки.

Основна тема на дискусиите ще бъде бюджетът на Каварна за 2019 г. Предложената рамката на проекта на бюджет е 16 169 578 лв.

Заседанието ще премине под следния дневен ред:

1.Докладна записка вх. № 24 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

2. Докладна записка вх. № 16 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

3. Докладна записка вх. № 14 относно приемане на списък по Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища за 2019 г.

4. Докладна записка вх. № 27 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

5. Докладна записка вх. № 23 относно приемане бюджета на Община Каварна за 2019 година.

6. Докладна записка вх. № 12 относно създаване на условия за развитие на устойчив туризъм в крайбрежното землище на с. Българево, общ. Каварна, непопадащо в границите на приоритетно природно местообитание за опазване и възстановяване Понто – Сарматски степи, с цел подобряване на икономическото състояние, инвестиционния климат и демографските показатели на региона.

7. Докладна записка вх. № 15 относно определяне на имоти – частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС.

8. Докладна записка вх. № 21 относно определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи, във връзка с чл. 15, ал. (2) от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

9. Докладна записка вх. № 486 относно удължаване срока за възстановяване на остатъка от предоставените средства на „Каварна” ЕООД.

10. Докладна записка вх. № 17 относно продажба на вещи – общинска собственост.

11. Докладна записка вх. № 20 относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2019/2020 година, приемане на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, определя годишни наемни цени на общинските пасища, мери и ливади, годишния план за паша, определяне правилата за ползване на общинските пасища и мери и задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.

12. Докладна записка вх. № 19 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево.

13. Докладна записка вх. № 18 относно прекратяване на съсобственост в гр. Каварна.

14. Докладна записка вх. № 13 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.