ЕРП Север със съвети за предпазване при гръмотевични бури

Гръмотевичните бури, най-характерни за следобедите в средата и края на ля-тото, са опасни и крият сериозен риск за живота и здравето на хората.

Те се срещат по-често в планините, отколкото в низините и равнините.

Мълнията е електрически разряд, който се образува между облаци или между облаци и земята. Когато електромагнитното поле достигне определен интензи-тет, от върха на облака се спуска стъпаловиден низходящ лидер, носещ отри-цателен заряд, който се свързва с един от поредица от възходящи лидери от най-близкия по вертикала обект на земята. Този обратен удар предизвиква мълнията.

Поради спецификата на своята дейност ЕРП Север предлага няколко експертни съвета за предотвратяване на злополуки по време на летни бури:

    • Винаги проверявайте прогнозата за времето, преди да отидете в планината.
    • При опасност от гръмотевични бури избягвайте откритите пространства и намерете подслон или друго безопасно и сухо място.
    • Изключете всички електрически устройства, а по възможност извадете и батериите.
    •  Стойте далеч от съоръженията от електроразпределителната мрежа. Те привличат още повече електрическа активност.
    • Не се доближавайте до скъсани проводници. Дружеството препоръчва да предприемете мерки, с които да предотвратите достъпа на трети ли-ца до зоната на опасност. Незабавно се обадете на тел. 112 или се свържете със съответното ЕРП. Денонощният номер на ЕРП Север е 0700 161 61.

Спазването на правилата за безопасност при гръмотевични бури е важно за опазване живота и здравето на хората. Същевременно се пести време без електрозахранване на клиентите и разходи на електроразпределителните дру-жества за възстановяване на щетите. Електроразпределение Север призовава всички компании, които притежават високогабаритна техника, да спазват стрик-тно инструкциите за безопасност и да работят с повишено внимание в близост до електропроводни линии.