До 4 юни се приемат оферти за водно-спасителна дейност на „Болата“ и още 6 неохраняеми плажа в област Добрич

Областният управител на област Добрич, като възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, публикува Решение за откриване на процедура чрез публично състезание, за възлагане на обществена поръчка за рганизиране и извършване на водноспасителна дейност на неохраняемите морски плажове в област Добрич.

Припомняме, че ежегодно министърът на туризма Н. Ангелкова със своя заповед определя неохраняемите морски плажове на територията на страната. За 2020 г. неохраняемите плажове на територията на област Добрич са 20 на брой, посочени в приложение на заповедта на министър Ангелкова, с която бе възложено на областния управител до 30 април 2020 г. да предложи схеми за обезпечаване на водноспасителна дейност през лято 2020 на неохраняеми плажове, на които ще бъде осигурена охрана през активните летни месеци. Водноспасителната дейност следва да се извърши съгласно утвърдената от Министерство на туризма програма за организация на водноспасителната дейност за летен сезон 2020 г., която включва осигуряването на 9 (девет) броя стационарни спасителни поста на посочените морски плажове в област Добрич, с минимум по 2 (двама) спасители на всеки пост, с работно време от 08:00 до 18:00 ч. всеки ден.

Оферти желаещите кандидат да участват в обявената обществена поръчка, могат да подават в срок до 17,30 часа на 4 юни в „Бюро за комплексно обслужване“ в Областна администрация Добрич, ул.“Независимост“ № 5. Прогнозната стойност на поръчката е 91 666,67 лева без ДДС за срок на изпълнение – 60 календарни дни, считано от подписването на договор, но не по-късно от 15.09.2020 г. Изпълнителят следва да обезпечава водноспасителната дейност на обявените неохраняеми морски плажове, със следния брой постове:

1. „Космос“, община Шабла, брой постове – 1 (един);

2. “Крапец-север“, без част 3, община Шабла, брой постове – 2 (два);

3. „Шабла“, община Шабла, брой постове – 2 (два);

4. „Добруджа-север 1“, община Шабла, брой постове – 1 (един);

5. „Добруджа-север 2“, община Шабла, брой постове – 1 (един);

6. „Болата“, община Каварна, брой постове – 1 (един);

7. „Фиш-Фиш нов“, община Балчик“, брой постове – 1 (един).

Решението за откриване на процедурата и Обявлението за поръчка са публикувани в Регистъра на обществените поръчки – http://www.aop.bg, под номер 01186-2020-000. Документацията за участие и приложените към нея образци са публикувани на интернет-страницата на Областната администрация Добрич, ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА, http://dobrich.government.bg/ipage.php?id=417.

На интернет страницата на Министерство на туризма са публикувани заповеди на министър Николина Ангелкова, с които са определени наематели на други четири плажа на територията на област Добрич – „Божурец-Топола 1“, „Вили Чайка“, „Божурец-Топола 3“ и „Батовски“.