Шипката е допустима култура по мярката за инвестиции в материални активи

Шипката е допустима за подпомагане по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. Това се казва в отговори, публикувани на сайта на информационната система ИСУН.

Според условията за кандидатстване, кандидатите трябва да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50% от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“, съгласно продуктите, посочени в приложение към условията за кандидатстване. Шипката като земеделска култура се отнася към „Други етеричномаслени и лекарствени култури“ и е допустима за подпомагане, гласи отговорът на експертите.

По подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

а) модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи или

б) подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, или

в) създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, или

г) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, или

д) производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства, или

е) инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, или

ж) инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства, или

з) изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя на земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба. Земеделските продукти могат да бъдат само продукти, включени в Приложение № 3.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя на групи и организации на производители  за инвестиции пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство, съхранение и  подготовка на продукцията на своите членове.

Източник: Агрозона