39 жители на община Каварна ще получат асистентска помощ

39 жители на община Каварна ще могат да се възползват от програмата за асистентска помощ, която стартира в началото на 2021 г. и ще продължи 12 месеца. За нуждите на подпомаганите ще бъдат назначени 13 социални асистенти.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, делегирана от държавата на Община Каварна, могат да са лица в надтрудоспособна възраст, които не могат да се самообслужват и нямат определена по съответния ред намалена работоспособност, както и всички с трайни увреждания, които не ползват друга асистентска подкрепа.

Одобрените ще получават помощ от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация. Като цяло предоставянето на тази подкрепа следва да се организира по начин, позволяващ комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда.

От 26 януари т.г. тече процедура по прием на заявления от желаещите да се възползват от услугата в сградата на Община Каварна.

В 20-дневен срок след подаването на документите, експертна комисия прави предварителна оценка на потребностите от социални услуги. Ако оценен кандидат-потребител няма възможност веднага да бъде включен към услугата, се изготвя списък на чакащите. Това става съгласно поредността на вписването.

До момента повечето постъпили заявления за оценка на потребностите от социален асистент са на жители от град Каварна. Ние разполагаме с транспорт и няма проблем да реализираме услугата и за нуждаещи се в по-малките населени места на общината, съобщи Любов Киороглo – началник отдел „Образование, социални дейности и спорт“.

Най-възрастният кандидат за асистентска помощ е 92-годишна жена. Най-младият е 50-годишен мъж, уточни още Киороглу. Тя допълни, че асистентите ще бъдат на пълен работен ден с възможност да се грижат за до трима нуждаещи се. Трудовите възнаграждения, които ще получат са малко над минималната заплата.

Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата ще се извършват от Общината.