Стартира данъчната кампания в Каварна

Започна кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2019 година в Каварна. Информация за размера на задълженията може да бъде  получена на гише „Информация” в отдел Местни данъци и такси”  ул. ”Добротица” No 26, община Каварна, гр. Каварна

Сроковете, начините и местата за плащането им са както следва:

Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и  данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски: първата до – 30.06.2019 г., втората – до 31.10.2019 г.

На предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2019 г. се прави отстъпка 5%.

Патентният данък се плаща на 4 равни вноски, както следва: до 31.01.2019 г., до 30.04.2019 г., до 31.07.2019 г. и до 31.10.2019 г.

За туристическия данък срокът на внасяне е до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Вашите задължения можете да заплатите чрез:
– касите на отдел „Местни данъци и такси” в брой,
– инсталирано ПОС-терминално устройство с картов носител.
– банков превод
-изипей парични преводи и платежни услуги
-Онлайн плащане по Български пощи
-Онлайн плащане в офиси на ДСК Банка

Банкова сметка:
ЦКБ Каварна, BIC: CECBBGSF;  IBAN: BG92 CECB 9790 84G4 0664 00 ;
ТБО ЦКБ – Каварна,  BIC: CECBBGSF; IBAN: BG92 CECB 9790 84G4 0664 00;
ДМПС  ЦКБ  – Каварна, BIC:  CECBBGSF;  IBAN:  BG92 CECB 9790 84G4 0664 00

Код за вид плащане:
44 14 00     Патентен данък и лихви върху него;
44 21 00     Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него;
44 22 00     Данък върху наследствата и лихви върху него;
44 23 00     Данък върху превозните средства и лихви върху него;
44 24 00     Такса за битови отпадъци и лихви върху нея;
44 25 00     Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него;
44 28 00       Туристически данък;
44 65 00       Приходи от глоби и санкции;
44 80 13       Такси за притежаване на куче