Прекратиха дело за обявяване в несъстоятелност на „Евроманган“

Окръжен съд-Добрич прекрати дело за обявяване в несъстоятелност на „Евроманган“ЕАД, след като кредиторът, поискал производството, се отказа от иска си.
Делото беше заведено от Енерго Про Продажби“АД заради непогасени задължения за доставка на електроенергия.

В днешното заседание по делото стана ясно, че ищецът оттегля иска си, тъй като дружеството-длъжник е превело по сметка на кредитора сумата от 450 000 лева, с което натрупаните задължения са били погасени. Поради тази причина ищецът поиска производството по делото да бъде прекратено.