Информация за проучване за обособената територия на ВиК – Добрич ще бъде осигурена в сградата на Общинска администрация Каварна

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 309 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 21.06.2018г. до 04.07.2018 г. включително.

Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.