Общинският съвет в Каварна ще заседава във вторник

Четиридесет и седмо редовно заседание на Общинския съвет в Каварна, ще се проведе на 26 март (вторник), от 14:00 часа в залата на Общината.

В проекта за дневен ред са включени 5 точки.

В рамките на заседанието ще бъде разгледан отчетът за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.05.2018 г. – 28.02.2019 г. и ще бъде представена информация за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Каварна за 2018 г.

В дневния ред е включена докладна записка относно приемане на  бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности- I-ви етап.  Общинските съветници ще трябва дадат своя глас и за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ І и УПИ ХІІ в квартал 329, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ).