Община Каварна спечели дело, заведено от съкратен служител на администрацията

Върховен Административен съд /ВАС/ потвърди решението на Административен съд – Добрич, с което се отхвърля жалбата на Ганка Василева – бивш финансов контрольор в Община Каварна, срещу заповед на кмета на крайморския град. Заповедта е от 31 март 2016 година и с нея е прекратено служебното й правоотношение по Закона за държавния служител /ЗДСл/.
От решението на ВАС по делото става ясно, че Г. Василева е назначена на длъжността финансов контрольор със заповед от 28.04.2004 година на кмета на Община Каварна, по служебно правоотношение. Съгласно Устройствения правилник за организацията и дейността на общинската администрация, утвърден със заповед на кмета на Общината, и длъжностната характеристика за длъжността финансов контрольор, служителката е пряко подчинена на градоначалника.

На 29.12.2015 година със свое решение Общинският съвет в морския град е одобрил нова структура на общинската администрация при обща численост 110 броя. На основание приетото решение от ОбС със своя заповед на 28.03.2016 година кметът е утвърдил Устройствен правилник на общинската администрация, с който се отменя действащия до този момент. В новия Устройствен правилник не е предвидена длъжност финансов контрольор като самостоятелно звено, пряко подчинена на кмета. Функционалните правомощия на длъжността финансов контрольор са предоставени на отдел „Бюджет, финанси, счетоводство“.

На същата дата – 28.03.2016 г., на жалбоподателката Г. Василева е връчено предизвестие по ЗДСл, с което е уведомена, че предвид решението на ОбС в Каварна, след изтичането на 30-дневен срок, правоотношението й ще бъде прекратено, а при неспазен срок ще й бъде изплатено обезщетение по ЗДСл. В предизвестието на служителката е предложено да заеме длъжността старши специалист в отдел „Евроинтеграция и обществени поръчки“, по трудово правоотношение, като й е определен 3-дневен срок за писмен отговор.

На 31.03.2016 година е издадена оспорваната заповед на кмета на Община Каварна, с която на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 ЗДСл е прекратено служебното й правоотношение, считано от 01.04.2016 година.

Основният спорен предмет по делото е налице ли е реално съкращаване на длъжността „финансов контрольор“, заемана от жалбоподателката.

Според решението на ВАС, Административният съд в Добрич правилно е приел, че е налице реално съкращаване на длъжността финансов контрольор – същата не фигурира в новата общинска структура, а присъщите й дейности са възложени с нарочна заповед на друг служител на длъжност счетоводител.

Предвид изложеното, обжалваното решение е правилно, не са налице касационни основания за отмяната му, поради което следва да се остави в сила, пише в решението на ВАС.

То не подлежи на обжалване.