Община Каварна проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2020 година

Обществено обсъждане на проектобюджета на Община Каварна за 2020 г. е било проведено днес, информират от местната администрация.

Проектодокументът е бил представен от кмета на община Каварна Елена Балтаджиева, зам.-кмета по „Европейски фондове и инвестиционна дейност“ Георги Балтаджиев, Дарина Колишева, секретар и началника на отдел „Бюджет, финанси, счетоводство“ Станка Янева.

Прогнозата сума на проектобюджета, заложена за 2020 г. е 17 576 891 лв. Най-много средства са предвидени за функция „Образование“ – 6 789 725 лв. Повече средства има и във функциите „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ (1 921 722 лв.), „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ (3 026 284 лв.) и „Почивно дело,спорт, култура, религиозни дейности” (2 005 274 лв.).

От местната администрация посочват още, че приоритети на община Каварна  за 2020 г. са финансова дисциплина, осигуряваща стабилност и по-добра бизнес среда, оптимално използване на възможностите за външно финансиране, насочване на инвестиции за модернизация и развитие на инфраструктурата – благоустрояване на улична мрежа, зелени площи, пешеходни зони, детски площадки града и населените места на общината, провеждане на социална политика, насочена към повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация, подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности.

Публичното обсъждане на проекта на бюджета е важна част от бюджетната процедура, чиято цел е не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето, приемането и изпълнението му.

Проектът на бюджета на общината за 2020 г., който е публикуван на официалния сайт на Община Каварна, ще бъде внесен в Общинския съвет за обсъждане и приемане.