ОбС-Каварна обявява повторна процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Добрич

Общинският съвет – Каварна на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт и Решение № 520 по Протокол № 38 от 28.09.2018 г. обявява повторна процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Добрич

Изисквания към кандидатите

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
– възраст от 21 до 68 години,
– имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;
– имат завършено най-малко средно образование;
– не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му;
– не страдат от психически заболявания;
– не са съдебни заседатели в друг съд;
– не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват;
– не участват в ръководство на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
– не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата на национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатстват.

Необходими документи

Кандидатите подават в срок до 15.10.18 г. в деловодството на Общински съвет – Каварна, ул. „Добротица” № 26, етаж III, стая 301 следните документи:

1.заявление по образец (приложение № 1);

2. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет – Каварна може да се обръща за препоръки;

6. мотивационно писмо;

7. писмено съгласие;

8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973 год.).