Нова визия на градския фонтан предвижда проект на Община Каварна

Община Каварна кандидатства с 3 проектни предложения по под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби градска инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Едно от проектните предложения е „Реконструкция и възстановяване на паркови пространства в землището на град Каварна”.  Предвижда се разширяване на градския парк, изграждане на нови алеи и поставяне на детски съоръжения. Тук е предвиден и ремонт на градския фонтан,който е един от символите на Каварна, дарен преди много години от тогавашния Аграрно промишлен комплекс. „Години наред градският фонтан не работеше, успяхме след частични ремонти да възстановим до някъде функционирането му, но така или иначе подадохме предложение за изцяло новата му визия”, заяви за „Каварна днес” кметът Нина Ставрева. Размерът на допустимите разходи за дейности по проекта не трябва да надхвърля левовата равностойност на 400 хил. евро. Финансовата помощ е в размер на 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти.

Вторият проект, с който ще кандидатства Община Каварна е „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на  СУ „Стефан Караджа””. Тук е предвидено ново обзавеждане, подмяна на ел. инсталации и водопроводната инсталация, ремонт на стола, дворното пространство, изграждане на ново котелно помещение. Класните стаи ще бъдат ще бъдат изцяло ремонтирани. Размерът на допустимите разходи за дейности по проекта не трябва да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомаган разходи за проекти.

Предвижда се изграждането на нова спортна площадка в района на спортна зала „Олимпиада”. Новото съоръжение ще има условия за различни спортове като футбол, волейбол, баскетбол и хандбал. „Подадохме такова проектно предложение в подкрепа на тезата ни колко е важно за младите хора да спортуват”, заяви кметът на Каварна Нина Ставрева. Размерът на допустимите разходи за дейности по проекта не трябва да надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро.

„Тези дейности действително са малка по мащаб инфраструктура, но пък са  изключително важни за всички, които живеят в Каварна, защото става въпрос за мястото за отдих и релакс, каквото е градския парк, става въпрос за фонтана, който е емблема на центъра и ще бъде атракция, място за снимка и разхлаждане, подкрепата за спорта, чрез изграждането на новата спортна площадка  и училището, което се нуждае от всички ремонтни дейности, които предвиждаме до момента”, каза Нина Ставрева.