График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през юли

SONY DSC

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 313 относно изискана информация за финансовото състояние от управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение – Каварна” ЕООД

2. Докладна записка вх. № 293 относно трансформация на целево представени средства по бюджета на Община Каварна за 2019 г.

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 313 относно изискана информация за финансовото състояние от управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение – Каварна” ЕООД

2. Докладна записка вх. № 299 относно определяне на изпълнител на услугата „патронажна грижа” по одобрен проект на Община Балчик „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла” по Процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 268 относно извършена финансова инспекция на Община Каварна за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. от Агенция за държавна финансова инспекция.

2. Докладна записка вх. № 312 относно извършена проверка от Агенция за държавна финансова инспекция на Община Каварна във връзка с определянето, начисляването, предоставянето и отчитането на субсидия, предоставена от Държавния бюджет за Център за обществена подкрепа за 2016г.

3. Докладна записка вх. № 313 относно изискана информация за финансовото състояние от управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение – Каварна” ЕООД

4. Докладна записка вх. № 293 относно трансформация на целево представени средства по бюджета на Община Каварна за 2019 г.

5. Докладна записка вх. № 299 относно определяне на изпълнител на услугата „патронажна грижа” по одобрен проект на Община Балчик „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла” по Процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 313 относно изискана информация за финансовото състояние от управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение – Каварна” ЕООД

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 313 относно изискана информация за финансовото състояние от управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение – Каварна” ЕООД

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 268 относно извършена финансова инспекция на Община Каварна за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. от Агенция за държавна финансова инспекция.

2. Докладна записка вх. № 312 относно извършена проверка от Агенция за държавна финансова инспекция на Община Каварна във връзка с определянето, начисляването, предоставянето и отчитането на субсидия, предоставена от Държавния бюджет за Център за обществена подкрепа за 2016г.

3. Докладна записка вх. № 313 относно изискана информация за финансовото състояние от управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение – Каварна” ЕООД

4. Докладна записка вх. № 293 относно трансформация на целево представени средства по бюджета на Община Каварна за 2019 г.

5. Докладна записка вх. № 299 относно определяне на изпълнител на услугата „патронажна грижа” по одобрен проект на Община Балчик „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла” по Процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.