График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през март

SONY DSC

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянната комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми ще заседава в четвъртък (21 март) от 13:30 часа по следния дневен ред:

1. Докладна записка вх. № 129 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.05.2018 г. – 28.02.2019 г.

2. Докладна записка вх. № 120 относно информация за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Каварна за 2018 г.

3. Докладна записка вх. № 119 относно приемане на  бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на       постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности- I-ви етап.

Заседанието на Постоянната комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата ще започне в 14:30 часа и ще премине по следния дневен ред:

1. Докладна записка вх. № 129 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.05.2018 г. – 28.02.2019 г.

2. Докладна записка вх. № 119 относно приемане на  бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на       постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности- I-ви етап.

3. Докладна записка вх. № 117 относно удължаване на срока по договор за наем, сключен с община Каварна.

В 15 часа ще заседава Постоянната комисия по бюджет, финанси и данъчна политика. Заседанието ще премине по следния дневен ред:

1. Докладна записка вх. № 129 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.05.2018 г. – 28.02.2019 г.

2. Докладна записка вх. № 119 относно приемане на  бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на       постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности- I-ви етап.

3. Докладна записка вх. № 117 относно удължаване на срока по договор за наем, сключен с община Каварна.

Заседанието на Постоянната комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта ще бъде в 13 часа. То ще премине по следния дневен ред:

1. Докладна записка вх. № 129 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.05.2018 г. – 28.02.2019 г.

2. Докладна записка вх. № 119 относно приемане на  бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на       постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности- I-ви етап.

Постоянната комисия по териториално развитие и комуникации ще заседава в 14 часа по следния дневен ред:

1. Докладна записка вх. № 129 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.05.2018 г. – 28.02.2019 г.

2. Докладна записка вх. № 119 относно приемане на  бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на       постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности- I-ви етап.

3. Докладна записка вх. № 109 относно изразяване на съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ І и УПИ ХІІ в квартал 329, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ) .

Постоянната комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси – в 15:30 часа по следния дневен ред:

1. Докладна записка вх. № 129 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.05.2018 г. – 28.02.2019 г.

2. Докладна записка вх. № 119 относно приемане на  бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на       постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности- I-ви етап.

3. Докладна записка вх. № 120 относно информация за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Каварна за 2018 г.

4. Докладна записка вх. № 117 относно удължаване на срока по договор за наем, сключен с община Каварна.

5. Докладна записка вх. № 109 относно изразяване на съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ І и УПИ ХІІ в квартал 329, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ).