По 5 мерки за финансиране по Програмата за морско дело и рибарство могат да кандидатстват рибарите

Управляващият орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. проведе информационна среща на 12 март в град Балчик, със съдействието на Областен информационен център – Добрич. Експертите от Дирекция „Морско дело и рибарство” на Министерството на земеделието, храните и горите представиха всички отворени процедури, подкрепящи дейностите в секторите рибарство и аквакултури.

До 30 април 2019 г. рибарите ще могат да кандидатстват за развиване на допълващи дейности към основната си, като например: инвестиции на борда на кораба, риболовен туризъм с въдица, ресторанти, екологични услуги и образователни дейности. Това може да стане по процедура BG14MFOP001-1.011 „Диверсификация и нови форми на доход“. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до 146 687 лв. За МСП съфинансирането е до 50%, а за останалите е до 30%.

Процедурата BG14MFOP001-1.007 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ насърчава инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов, както и иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов. Размерът на безвъзмездната финансова помощ за един проект е от 2 до 200 хил. лв., като съфинансирането е до 80%. Допустими кандидати по мярката са физически и юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с валидно разрешително за стопански риболов, удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, собственици на риболовни регистрирани кораби.

За подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектор „Аквакултури“, процедура BG14MFOP001-2.009 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите – Сектор „Малки проекти” ще предостави до 48 895 лв. на еднолични търговци или юридически лица, развиващи дейност в сектор „Аквакултури“.

С бюджет от малко над 3 млн. лв. процедура BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата“ ще финансира дейности на научните организации по разработване и/или прилагане на нови за България технически решения и иновации за производствени съоръжения и оборудване и мониторинг на места, подходящи за аквакултурите; подобряване и оптимизиране на използваните фуражи при производства на аквакултури, подобряване на техния здравен статус и други.

Интерес за присъстващите предизвика Мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“, която ще подпомогне създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители. Със средства в размер от 30 до 850 хил. лв., микро, малки или средни предприятия ще могат да изградят нови стопанства или да осъвременят съществуващи обекти за аквакултури. Максималният срок за изпълнение на един проект е 18 месеца, а крайния срок за кандидатстване е 07.05.2019 г.